Vzduchovy filtr

Prolesan Pure

Den co den, i v ¾ivotì i v úøadu práce, jsme obklopeni rùznými vnìj¹ími látkami, které vytváøejí tlak na polské jídlo a kvalitu. Kromì základních výplní, jako jsou: místo, teplota, vlhkost zeminy a celku, jsme schopni pracovat s rùznými plyny. Vzduch, který dýcháme, není dokonale èistý, ale zaprá¹ený, samozøejmì v jiném stupni. Pøed zaprá¹ením do prachových forem máme schopnost udr¾ovat se pomocí filtrù, i kdy¾ v atmosféøe se vyskytují dal¹í nebezpeèí, která èasto nejsou snadno rozpoznatelná. Jedná se zejména o jedovaté látky. Obvykle jsou odmaskované, ale se zaøízeními jako je senzor toxických plynù, který vybírá ¹kodlivé prvky z obsahu a hlásí o jejich pøítomnosti, co¾ nás informuje o hrozbì. Nebezpeèí je proto nanejvý¹ ¹kodlivé, proto¾e nìkteré plyny, kdy¾ jsou dùkazem oxidu uhelnatého bez zápachu a systematicky jejich pøítomnost v kouli zpùsobuje vá¾né po¹kození zdraví nebo smrt. Kromì oxidu uhelnatého jsme také ohro¾eni jinými látkami, které senzor detekuje, jako dùkazem sulfátu, který je ve velké koncentraci nepostøehnutelný a provádí okam¾itou paralýzu. Dal¹ím toxickým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný jako pøedchozí a amoniak - plyn pøirozenì se vyskytující ve vzduchu, i kdy¾ v del¹í koncentraci ¹kodlivý pro hosty. Toxické detektory jsou také schopny detekovat ozón a oxid siøièitý, který je obtí¾nìj¹í ne¾ vzduch a má tendenci zaplòovat oblast v blízkosti zemì, tak¾e pouze na pozici, které jsme tìmto tématùm vystaveni, bychom mìli senzory umístit na správné místo, aby se mohli cítit a informovat nás o tom. Dal¹í jedovaté plyny, které s námi mù¾e senzor provádìt, jsou korozivní chlor, stejnì jako vysoce toxický kyanovodík a ve vodì rozpustný ¹kodlivý chlorovodík. Jak to je, stojí za to instalovat senzor toxických plynù.