Vlasy 50

Moje neteø má ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete ji po nìkolik dní pohladit, høebenat a psát. Zároveò je opravdu zapojena, ¾e pokud potøebuje v¹echno, aby vypadala dokonale, mìla by dát jeden cop asi tucet, a pøipevnit si k nìmu vlasové doplòky po celou dobu, nebo klip na to. Vìt¹ina drahá ¹kola hraje a dìlá se jim. Její poslední tvorba, princezna Joker, existovala a byla legrace a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Moje matka ji zpoèátku zamotala párem copánkù s daty na nich se stuhami. Pak ta krásná holka øekla ne, ne, je¹tì jednou. Budu èekat daleko uvnitø ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut øízení a jejich modelování. Vypadala jako krásná královna. Teprve kdy¾ je to spojeno s aristokraty, brzy se zmìnilo. Od zaèátku uvedení do provozu to bylo více ne¾ dvì hodiny od doby, kdy nebyla pøítomna. Neèekanì ... naprosto zmìnil nápad a ve svém jazyce to znìlo trochu jako "nieeee, já opravdu nechci, nemám nic pøipomínat aristokrata, který je velmi uklidòující". Vynalezla nový úèes, pøi¹pendlila vlasy do volné koky. Vzhledem k tomu, jak jsme vytvoøili vý¹e, ji¾ máme pøechod v kombinaci jejích vlasù, pak poslední zcela ¹el velmi hladce. Její matka, na jedné stranì, z jiné, byla také pøijata za pár okam¾ikù.

https://driv-ultra.eu/cz/

Nejlep¹í úèesy pro holky