Ueetnictvi pro poji ovny

Majitelé podnikù èasto hledají poèítaèový program, který vyøe¹í jejich monotónní a èasovì nároènou práci pøi zachování úèetních záznamù a srovnávání s daòovým úøadem. Úèetní systémy splòují v¹echny potøeby velmi originálních pøíjemcù, pøidávají univerzální a servisní schopnosti. Dùle¾ité je, ¾e jsou pøizpùsobeny pracovním vzorùm a na konci flexibilní, aby splòovaly po¾adavky nejvy¹¹ího poètu u¾ivatelù. Nabídka je zamìøena také na spoleènosti, které udr¾ují plné úèetnictví, stejnì jako na instituce, které platí ve formì úèetnictví pøíjmù a výdajù nebo plo¹inovou daòovou platformu.

Enova má na starosti celou øadu funkcí nezbytných pro øádné øízení obchodní knihy: od øízení úèetních plánù, pøes sni¾ování a úèetnictví, nakládání s vypoøádáním, a¾ po správu dlouhodobého majetku.

Enova je velmi praktické zaøízení s novým rozhraním, které poskytuje nejlep¹í ergonomii a komfort práce. Díky intuitivnímu tvùrci systému nezaène zahájení práce s plánem problémy ani pro nìkolik zku¹ených u¾ivatelù.

Tato objednávka v kolizi s novým dává mnohem vìt¹í flexibilitu. Kromì plné funkènosti základního systému to umo¾òuje nastavovat své reporty a výtisky, individuálnì popisovat obchodní události, provádìt analýzy záznamù podle rùzných webových stránek, udr¾ovat tzv. vlastními silami, a» u¾ sami usazují v sazbách nebo je registrují podle svých vlastních typù. Je mo¾ná i realizace jednotlivých øe¹ení.

Základní rysy úèetního programu:provozování KPiR nebo registrace bytové danì;zapisování a zapoèítávání záznamù o DPH: nákupy, prodeje, hotovostní vyrovnání, úpravy DPH, které nebyly zahrnuty v názvu;evidenci dlouhodobého majetku a navíc køehké a právní hodnoty;standardní mzdová slu¾ba;poskytování hotovostních a bezhotovostních hotovostních transakcí, hotovostních zpráv;vydávání prohlá¹ení ZUS také mo¾nost vývozu do Plátce.