Tmavi modre vlasy

https://bl-mask.eu/cz/

Mùj bratranec velmi potøebuje vlasy, mù¾ete ji házet celé hodiny a høeben pøi plánování. Ona je také opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby celá vìc vypadala krásnì, mù¾e si ¹estkrát zaøídit jeden cop, poka¾dé, kdy¾ bude jíst zaøízení na vysou¹ení vlasù, nebo si ji pøipne. Má rád ¹kolní hodnoty a plánování. Její poslední roli vytvoøila Ksi±¿niczka Jartownisi, stará a vtipná, a po¾adovala skvìlý úèes a obleèení. Na zaèátku ji maminka propletla spoustou copánkù s daty na nich se stuhami. Pozdìji tato krásná dívka øekla ne, ne, a nikdy jednou. Budu hezèí na místech ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut pøetaktování bìhem jejich modelování. Vypadala krásnì jako princezna. Kdy¾ je v¹ak s aristokraty, rychle zmìnila názor. Od zaèátku sázení to bylo více ne¾ dvì hodiny. Najednou ... zcela zmìnil koncept, zatímco ve svém jazyce to byl okam¾ik, nic jako "nieeee, já prostì nechci, v tom, co si nepamatuju aristokraty, co hodnì z ní pøiná¹í". Po¾adovala nový úèes, pøipnula si vlasy do volné koky. Pokud, jak ji¾ bylo øeèeno, u¾ máme nìjakou událost v budování jejích vlasù, tak tentokrát to ¹lo velmi hladce. Její matka, na jedné stranì, dal¹í, za pár minut byla celá.

Nejlep¹í úèesy pro holky