Svitelne efekty

Ka¾dý z nás si u¾ívá koncertù nebo velkolepých akcí. Nejen díky hlasité hudbì nebo oblíbeným hvìzdám na jevi¹ti. Svìtlo dává nejvìt¹í efekty. Více ne¾ jednou vidíme, jak záøe svítí i pro hvìzdu zpìvu, nebo naopak - osvìtluje diváka. Krásná barevná svìtla dávají efekt jako pohádka. Dal¹ím efektem je kouø vyzaøovaný ze stroje v pravém úhlu do místa svìtla.

Svìtlomety mu pak dávají spoustu kouzla, díky kterému chceme obdivovat výhled. Osvìtlení reflektory hrají tuto dùle¾itou, mo¾ná nejdùle¾itìj¹í roli, na rùzných koncertech a experimentech. Ji¾ dlouho je známo, ¾e lidská pozornost je obvykle zamìøena na nìco díky vizuálním podnìtùm. Dojmy zrakù mozku jsou zpracovány, díky èemu¾ mohou lidé obdivovat rùzné vìci. Osvìtlovací reflektory se pou¾ívají nejen v restauracích, tj. Na ¹irokých koncertech. Díky vlastní konstrukci se pøizpùsobí ka¾dému rohu. Mohou být zavì¹eny na stropì nebo na okrajích stìn. Tam jsou také zábradlí svìtlomety, jejich¾ pøíkaz je zvednout tam a zpìt v místì osvìtlení objektu chùze. Jejich silueta je hliník, tak¾e nejsou vystaveny velkému po¹kození nebo pøehøátí. Mají rùzné aplikace, vèetnì osvìtlení v galeriích, jako podsvícení obrázkù. Nìkdy krásný obraz není v¹echno. Lidé si èasto ani neuvìdomují, ¾e je to zjevnì vhodné osvìtlení umìleckých dìl, díky kterým jsou je¹tì krásnìj¹í ne¾ døíve. Svìtlomety v tìsné konstrukci proto vytváøejí, ¾e jsou schopny ohýbat a dávat svìtelné paprsky pod úhlem. Bohu¾el se øíká, ¾e musí viset z hlavy a osvìtlit jeden problém. Mù¾eme je nastavit pod úhlem, který nám vyhovuje.Stojí za to investovat do tohoto typu osvìtlení. Nenávidí, ale nic pøíjemnìj¹ího ne¾ svìtlo a barva, kterou mu poskytujeme, abychom ho mohli vidìt.