Selhani baterie

Výbuch se odhaduje jako rychlé oddìlení nespoèetného mno¾ství energie. Tato akce vytváøí mnoho rizik. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlým zvý¹ením teploty a tlaku, vyzaøováním záøení (napø. Ve formì blesku nebo svìtelného pulsu jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (obvykle se jedná o zvukové umìní nebo zvlá¹tní ránu výstøelu. Ne bez zaèátku tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

Jaké povrchy jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìji jsou obsazeny povrchy, kde mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra se rozumí speciální smìs hoølavých látek, ¾ijících ve formì plynù, par nebo mlh, tj. Smìsi se vzduchem za atmosférických podmínek, v nich¾ jsou teploty pøíli¹ vysoké. Stojí za to vìdìt, ¾e ve sférách mohou exploze vzniknout pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejvíce výbu¹né atmosféry jsou m.im. Chemické továrny, rafinérie, èerpací stanice, elektrárny, továrny na barvy, lakovny, èerpací stanice, vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, obilné mlýny nebo lodìnice. Zapálení na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ dùsledky by byly nepøedstavitelné. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by dobrý ¾ivot.

Aby se pøede¹lo vý¹e uvedeným ¹kodám, nemìli bychom podceòovat preventivní opatøení, která stojí za explozi. V moci zemí byly vytvoøeny speciální zákony, informace a normy, jejich¾ cílem je sní¾it riziko výbuchu a eliminovat pøípadné ¹kody. V oblastech ohro¾ených výbuchem by mìl být instalován systém, který zajistí bezpeènost lidem, kteøí v nich hrají.