Registraeni pokladny 2014

V¹ichni daòoví poplatníci, kteøí jsou povinni evidovat prodej zbo¾í a slu¾eb prostøednictvím registraèní pokladny, si jsou plnì vìdomi toho, kolik podrobných po¾adavkù v rámci servisu a servisu musí být splnìno. Jednou z tìchto podmínek je obvyklá pravidelná technická kontrola pokladny. Co tedy pochází a do jaké míry by to mìlo bì¾et? Jaké funkce má pokladna a technická kontrola? O tom.

V souladu se zákonem o DPH musí registraèní pokladny podléhat pravidelným technickým kontrolám. Po tomto datu byla tato podmínka prodlou¾ena. Takové pøezkoumání provádí dobrý servis. Do 1. prosince 2008 se technické kontroly registraèních pokladen obrátily na roèní termín. V zásadì platných právních pøedpisù by mìly být registraèní pokladny povinnì pøizpùsobeny technickému pøezkumu ka¾dé dva roky od fiscalizace nebo od nového pøezkumu. V pøípadì úspìchu, kdy¾ daòový poplatník nedodr¾í toto prohlá¹ení, mù¾e být pøedmìtem sankcí. Mluvíme zde mimo jiné o ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za daòový trestný èin, proto¾e zále¾itost, ¾e pokladna není podrobena pravidelné revizi, se nazývá nesprávné vedení knihy. Takové odùvodnìní vyplývá z bodu 61 odst. 3 trestního zákoníku.Je vytvoøena událost, v jejím¾ rukou pøemý¹lí o provedení takové revize? Samozøejmì, ¾e pozorování dovolené v tomto pøíkladu patøí daòovému poplatníkovi, a nikoli místu. Majitel novitus delio pokladny by mìl tuto potøebu oznámit v nejbli¾¹í dobì pøezkumu. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 1 písm. 4 rozhodnutí o registraèních pokladnách by mìla provést povinnou technickou kontrolu pokladny v názvu 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by mìl uva¾ovat o tom, ¾e nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny má za následek nutnost vrácení pøíspìvku na jeho poøízení. Daòoví poplatníci podléhají takovým sankcím, které v období tøí let od data zahájení prodeje zbo¾í / slu¾eb nevytvoøily v souèasné dobì pokladnu pro technické provedení dobrým servisem.Souhrnnì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e za dodr¾ování data inspekce je odpovìdný pouze u¾ivatel.