Pokladna ergo

Potvrzení z pokladny novitus lupo je mimoøádnì dùle¾itým materiálem pro mana¾era i pro mu¾e. Ti, kdo jsou dokonalí, jsou povinni vydat takové doklady o prodeji, které by mìly s sebou vzít v¹echny pøíjmy.

Bohu¾el vìt¹ina z nás nevìnuje velkou pozornost pøíjmùm, které v pøíkladech ukazují, ¾e existují vá¾né následky. Jak dlouho bychom mìli mít takové výtisky z pokladen a v jakých mo¾nostech by mohly být u¾iteèné?

V pøípadì podnikatelù je návrh pomìrnì jednoduchý. Mìly by ponechat kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì auditu titulu Treasury. Proè, ale takový dokument zákazníkovi?Tento malý kousek papíru v síle úspìchu mù¾e mít velký význam. Známe-li platnost potvrzení o pokladnì a víme, jak takový dokument øádnì ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. Zachází se nejprve se v¹emi formami, ve kterých chceme inzerovaný produkt inzerovat nebo dát a vzít si peníze. V tomto pøípadì nás prodávající po¾ádá o potvrzení o pøevzetí - potvrzení inzerované transakce. K jakému datu je tøeba se starat, kdy¾ se pracuje na vytvoøení stí¾nosti? Pokud nakoupíme potraviny, mù¾eme do tøí dnù nahlásit problémy s nimi spojené. Po del¹í dobu bychom mìli tyto doklady uchovávat, co¾ je doklad pro nákup obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zákon nám zde umo¾òuje 24 mìsícù najít nesrovnalosti a podat stí¾nost. Pøesnì vèas, proto¾e nebudeme potvrzení, nebude na¹e stí¾nost pøijata. Èím del¹í je poèet inzerovaných výrobkù, tím více je tato ztráta spojena s nedostatkem dokumentu potvrzujícího tento prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám prodávající musí dát pøi nakupování. Pojïme se dozvìdìt více o tom, jak tyto dokumenty ukládat pøíznivì. Mù¾eme pøipravit obálky, ve kterých mù¾eme v chronologickém èasovém období provádìt pøíjmy, mù¾eme k tomu dát speciální box. Je dùle¾ité, aby byl dokument potvrzující námi provedené pøípady proveden tak dlouho, dokud to bude základem pro podání stí¾nosti.