Poeklad iveho poenosu

Konsekutivní interpretace by zøejmì mìly být chápány jako forma simultánního pøekladu, ale v souèasnosti jsou to dva zcela nové typy pøekladù. Konsekutivní tlumoèení spoèívá v tom, ¾e tlumoèník je vedle mluvèího, poslouchá jeho projev, a tím, ¾e pomáhá s pøipravenými poznámkami, plnì se obrací k individuálnímu jazyku, simultánní pøeklady se provádìjí ¾ivì, ve zvukotìsných apartmánech. V souèasné dobì je konsekutivní tlumoèení nahrazováno simultánním tlumoèením, ale v¾dy se stává, ¾e tento typ pøekladu je naplnìn zejména ve støedním poètu lidí, na komentáøích nebo na mnoha specializovaných setkáních.

Jaké jsou znaky postupného tlumoèníka? Mìl by mít dobré pøedpoklady k výkonu své profese. Pøedev¹ím by mìl být èlovìk, který je velmi odolný vùèi stresu. Konsekutivní interpretace jsou tì¾¹í a tì¾¹í dìlat úplnì ¾ít, tak osoba pracovat na pøekladech by mìla být dùvod volal nervy pro jistotu, on nemù¾e zpùsobit pøípad kdy¾ on dostane se v panice, proto¾e on má ¾ádné povinnosti pøekládat danou frázi. Doporuèuje se také bezvadná dikce. Aby bylo rozhodnutí svobodné a pøístupné, musí být vyøe¹eno ¾enou s dokonalými jazykovými schopnostmi, bez pøeká¾ek øeèi, které po¹kozují pøíjem zprávy.

Mimoto je obzvlá¹tì dùle¾ité vytvoøit vhodné krátkodobé stanovisko. Je pravda, ¾e pøekladatel mù¾e a dokonce by mìl sledovat poznámky, které mu pomohou vzpomenout si na text mluveného mluvèím, ale nemìní to skuteènost, ¾e poznámky budou v¾dy jen poznámkami, a ne celým prohlá¹ením øeèníka. Charakteristiky konsekutivního tlumoèníka jsou nejen schopnost zapamatovat si slova mluvená ¾enou, ale také schopnost je pøelo¾it do dal¹ího jazyka bez obtì¾ování. Jak vidíte, bez dobré krátkodobé pamìti je simultánní tlumoèník v podniku prakticky neproduktivní. V souèasné dobì se vyjadøuje, ¾e nejlep¹í po sobì jdoucí tlumoèníci si mohou zapamatovat a¾ 10 minut textu. Na bøehu, který je ve stejném kontaktu se sebou, je v¹ak tøeba mít na pamìti, ¾e celý pøekladatel by mìl mít vynikající jazykové znalosti, znalosti slangu a idiomy poøízené v opaèných jazycích, stejnì jako vynikající sly¹ení.