Podnikani pro studenty

LED nouzové osvìtlení se pou¾ívá také v nízkých budovách, také ve vý¹kových veøejných budovách, nemocnicích, prùmyslových a hospodáøských halách. Moderní systémy nouzového osvìtlení zahrnují evakuaèní osvìtlení, osvìtlení únikové cesty, osvìtlení místností s významným nebezpeèím, panické osvìtlení pøátelských zón a nouzové osvìtlení. Nouzové LED nouzové osvìtlení je postaveno v konstrukci modulù a je ¹iroce vyu¾ívané v kinech, nákupních centrech, restauracích, diskotékách a sportovních halách.

Celá dùle¾itá konstrukce nouzového LED osvìtlení je zøejmá - zelená obdélníková lampa s piktogramem ukazujícím obrys dveøí, následovanou bílou ¹ipkou a kvalitou bì¾ící spolu s jejím cílem. Znaky na nových mo¾nostech nouzového osvìtlení se li¹í tím, ¾e se osoba rozhodne uvnitø bílého obdélníku symbolizujícího dveøe, zatímco bílá ¹ipka ukazuje smìr nouzového východu. Existují i dal¹í typy nouzového LED osvìtlení, i kdy¾ jsou obecnì rozdìleny na nouzové nouzové osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení. Je v¹ak tøeba zdùraznit, ¾e stávající bezpeènostní znaèky jsou stále platné, ale novì instalované LED nouzové osvìtlení musí vzít v úvahu nové znaèky.

Nouzové LED systémy nouzového osvìtlení jsou nevyhnutelné v celých budovách veøejných budov a úèelem jejich výstavby je pøinést tìm, kteøí slou¾í k urèitému øe¹ení úspì¹nosti evakuace. Z tìchto dùvodù by mìly být viditelné a ve svìtle evakuace se získá technologie LED, tj. Diody vyzaøující svìtlo, které produkují více svìtla s ni¾¹í spotøebou energie. Jasné výhody svìtelných diod jsou nízká spotøeba energie, malý poèet napájecích napìtí, nízké energetické ztráty, malá velikost i vysoká úèinnost, vysoká trvanlivost také velkou výhodou svítivosti.