Planovae poeitaeovych programu

V souèasné dobì je témìø v¹ichni lidé na svìtì chytrý telefon. Jejich nízká cena a klidná dostupnost z nich uèinili neoddìlitelného spoleèníka lidí. Zvlá¹tì, ¾e jejich funkènost a navíc malá velikost èiní tento typ mobilního telefonu podobnì jako mo¾nost pro notebooky a tablety, zejména kdy¾ na silnici existujeme, a sláva a povinnost na¹ich zavazadel nebude zakoupena, aby se zabalila dal¹í zátì¾. Není divu, ¾e u¾ivatelé s my¹lenkou personalizace svých smartphonù v tomto cvièení, jedním kliknutím pøejdou do oblíbené aplikace nebo s mo¾ností vyniknout se spolupracovníky a fotografiemi pøátel, zá¾itky, dojmy ...

Také pro cyklisty není ¾ádný nedostatek zajímavých doplòkù k smartphonùm, které nejen¾e umo¾ní jízdu z dvojkolí a umo¾ní vám rychle vystoupit ze silnièního dojmu na sociálních sítích. Nalezené cyklistické aplikace vám také umo¾ní rychle najít pro nás nejvhodnìj¹í trasu pro cyklisty a podpoøit vás pøi ztrátì trasy.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je dlouhodobì populární mezi sportovci. Jeho charakteristikou je, ¾e v reálném poøadí mìøí vzdálenost, kterou jsme pro¹li, èas tréninku a poèet spálených kalorií. Aplikaci lze snadno ukládat zdarma prostøednictvím obchodu Google. Volitelnì si mù¾ete zakoupit verzi PRO, která nám umo¾ní vytvoøit doplnìk pro nìkolik dal¹ích pracovních míst.Google Maps - aplikace po mnoha úpravách provedených výrobcem mù¾e být provedena jako plnohodnotná navigace, mo¾ná a zachována v re¾imu offline, a pøátelské rozhraní vám umo¾òuje nastavit pøíznivou trasu pro nás ve vztahu k zpùsobu dopravy (mo¾nost nastavení na procházku , øízení auta a jízda na kole. Tento doplnìk zajistí nejen to, ¾e budeme v¾dy snadno hledat ulici, ale také nám uká¾e, kde jsou nejbli¾¹í kavárny a bary.Oprava kol - navíc velmi u¾iteèná pøi úspìchu, kdy¾ se bojíme, ¾e nebudeme schopni vymìnit vozidlo v pøípadì mo¾ného po¹kození pøi øízení. Je to tedy nepostradatelná aplikace, proto¾e nemáme dùkladné technické znalosti a chceme jít na mnohem vìt¹í expedici. Jedinou nevýhodou aplikace je její styl: dáma, která nepou¾ívá angliètinu v zajímavém stavu, se mù¾e spolehnout na problémy.

Vý¹e uvedené ¾ádosti pro cyklisty jsou jen kapkou v moøi doplòkù v horním nebo dolním období s pøípady cyklistù. Také, pokud jsou jejich lidé velmi zbyteèní, domníváme se, ¾e instalace tìchto tøí vysoce kótovaných mù¾e být v dal¹ím pou¾ívání motocyklu velmi pozitivní.