Peee o vlasy

Rychlé potlaèení výbuchu, a to i v jeho základní fázi ¹íøení, je úèinným prvkem zabezpeèení prùmyslových zaøízení, v nich¾ je poèátek umístìn, v uzavøeném prostoru nebo není zcela uzavøen. Rychlá detekce nárùstu tlaku v zaøízeních je nápoj z klíèových prvkù, který zaruèuje vyhnutí se výbuchu.

Dùle¾itým úkolem systému RLZ je pùsobit proti vzniku vysokého tlaku pøi výbuchu, díky nìmu¾ je nièení ve výstavbì omezené, doba zastávek je omezená, ale pøedev¹ím se zvy¹uje bezpeènost lidí. Systém HRD se doporuèuje pro ochranu nádr¾í a sil obsahujících prá¹kové látky, mlýny, míchadla, filtraèní zaøízení, su¹ièky a mnoho podobných prùmyslových zaøízení.Ka¾dý systém, který by fungoval správnì a snadno, by mìl být provádìn se specializovanými prvky, jako jsou snímaèe tlaku a optická data ve strojích, navíc ve výrobních halách, systému øízení a láhvi obsahujícího kalicí látku.Zpùsob úpravy závisí na velikosti a zmìnì indikace a rychlé a dokonalé reakci. Detekce výbuchu se dosahuje pomocí senzorù tlaku, jiskrových detektorù a plamenù. Kdy¾ se objeví plamen nebo jiskry, nebo kdy¾ zvý¹ení tlaku pøesáhne maximální pøijatelný bezpeènostní rozsah, data jsou ihned odeslána do øídicího centra, které zaruèuje zpracování a v pøípadì potøeby okam¾itì otevøe ventil obsahující chemickou látku. Po provedení øídicího systému se chemikálie rozstøikují pomocí speciálních trysek, které pracují s velmi bohatým a funkèním potlaèením výbuchu. Nejdùle¾itìj¹í vlastností, která charakterizuje systém HRD, je reakèní doba, která v milisekundách od okam¾iku, kdy je zji¹tìno zvý¹ení tlaku na atomizaci látky.