Odstranini prachu koni

Systém shroma¾ïování prachu se pou¾ívá v prùmyslových odvìtvích, které se zabývají mimo jiné kovoobrábìní, zpracování døeva, energetiky, potravináøských a farmaceutických prùmyslových odvìtví i v tratích, kde je ¾ádoucí nalévat sypké materiály. Èástice malé velikosti, které jsou pøedstavovány, ohro¾ují instituci i pro lidské zdraví (lokalita poèítá s toxickými úèinky, a proto úèinný odbìr prachu je dùle¾itým momentem uvnitø podniku, proto¾e zachovává výkon tím, ¾e chrání zdraví, chrání prostor a zvy¹uje bezpeènost práce.

Systém sbìru prachu by mìl být umístìn v blízkosti zdrojù zneèi¹tìní. Samonosné rameny, stírací li¹ty, digestoøe a prùmyslové vysavaèe by nemìly hojit jen prach vznikající bìhem prùmyslových procesù a zabraòovat jejich montá¾i a opìtovnému zvedání.

Prvky systému odstraòování prachu:

První cyklón - typ operace, se vrátí na èi¹tìní plynù od pevných èástic, které pùsobením odstøedivé síly (víøivý pohyb do vzduchu v odluèovaèi zpùsobí, ¾e otìru èástic na stìny zaøízení, ztrácejí kinetickou energii a následnì podrobení gravitaèní zákon

2. Filtry - filtraèní patrona namontovaná v krytu z nerezavìjící oceli, vybavená systémem èi¹tìní stlaèeného vzduchu umístìným ve dveøích a ventilátorem, filtry s vaky nebo filtraèními kapsami jsou k dispozici.

Obzvlá¹tì dùle¾itá my¹lenka v odpra¹ovacích systémech je jejich tìsnost - ka¾dá mezera na konci eroze bude zvìt¹ena, bude to mít za následek únik vzorku a nebezpeèí. Dal¹ím prvkem, který je ve stavebnictví drahý, je trvanlivost materiálù, ze kterých je zaøízení vyrobeno - odtr¾ení od boèních ploch pevných èástic, které dìlají jejich odìru. Zaøízení na odsávání prachu nesmí zpùsobovat elektrostatické náboje. Mù¾e to zpùsobit výbuch.