Nouzove osvitleni centralni baterie

Systémy nouzového osvìtlení mají v tomto odvìtví velmi dùle¾itý charakter. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými èástmi, se v pøípadì náhlého nedostatku osvìtlení mohou stát trvale zranìni a mohou být dokonce ohro¾eni. V dobì ztráty napájení zaøízení pøestanou pracovat, ale motory zrychlené na vysoké otáèky skonèí a¾ po nìkolika sekundách od pøeru¹ení proudu.

Dokonce i v souèasných strojích, kde byly implementovány systémy, které po odpojení napìtí automaticky zabraòují práci pohyblivých souèástí, jejich dokonèení není témìø vùbec rychlé. Aby se takovým událostem zabránilo, mìly by být pou¾ity systémy nouzového osvìtlení. Jsou k dispozici pro nové typy, ale úkolem ka¾dého z nich je udr¾et osvìtlení místnosti po urèité dobì výpadku napájení. Díky tomu mohou lidé bezpeènì zastavit stroje a v pøípadì po¾áru je snadné opustit budovu.

Nejoblíbenìj¹í systém nouzového osvìtlení, vhodný nejen v prùmyslu, ale i v obytných domech, jsou speciální svítidla. Nouzové svítidlo má malou vestavìnou baterii, která uchovává elektøinu v prùbìhu dobré instalace. V dobì náhlého výpadku napájení pøepne speciální elektronický obvod napájení z baterie. Kontrolka se rozsvítí, dokud není vybrána baterie. Systém svítidel nemá urèité funkce, kterými jsou øízení malých baterií, jen nìkolik desítek a nìkdy jen nìkolik minut osvìtlení.

Ná¹ vlastní teoretický systém pro pou¾ití v tomto sektoru spoèívá v nalezení dal¹í místnosti, kde jsou instalovány velké baterie a øídicí systémy. Mù¾ete také pou¾ít generátor, díky tomu, ¾e nejen nouzové osvìtlení bude schopno udìlat mnoho hodin, ale energie mù¾e být dodána do nových zaøízení, napøíklad poèítaèù nebo nìkterých strojù.