Nebezpeei vybuchu v lakovni

Nebezpeèí výbuchu v pracovním bytì nebo v nových prostorách, které nelze omezit. Stavební zákon vy¾aduje v tìchto bytech øadu ochrany proti výbuchu a nedodr¾ení tohoto po¾adavku pøedstavuje pøíle¾itost vá¾né tragédie. Místa s odli¹nou expozicí k cestì výbuchu jsou rùzné domy a výrobní haly. V¹echno je tam, co je problémem pro ne¹tìstí: hoølavé plyny jsou dr¾eny pøímo z válcù s velkými kapacitami, zdroji ohnì, èasto nedostateèné vìtrání. To v¹e je pro pøípad výbuchu.

Zvlá¹tní opatøení by mìla být provedena v bytech popsaných vý¹e. Pravidelné kontroly strojù a pravidelné vyøe¹ení jakýchkoli problémù jsou nesmírnì dùle¾ité. V pøípadì, ¾e dùkaz bude pou¾it v elektrizaèní ¹tìtcem, bude to pøedstavovat skuteèný jiskry, nìkolikrát vìt¹í ne¾ dobrou práci. Patøíme také podrobné ovládání výbuchu v¹ech lahví a nádob obsahujících hoølavé plyny a látky. Vyrovnávací válec s výbu¹ným plynem mohl naplnit místnost natolik, ¾e dosáhl výbuchu. I kdy¾ se plyny obvykle míchají se vzduchem v chladné koncentraci, aby se dosáhlo výbuchu, je v¾dy zakázáno ignorovat objekt.

Dal¹ím zámìrem zabezpeèení je poskytnout speciální svítidla, stejnì jako spínaèe svìtel. Ka¾dé osvìtlení osvìtlení zpùsobuje, ¾e jiskra bliká v pøepínaèi, na výrobku se zvý¹enou spotøebou proudu lampou v hlavní èásti její polohy. Pracuje také s ¾árovkami pøi záøivech. Taková jiskra staèí k zahájení výbuchu za pøítomnosti hoølavého plynu. Pou¾ití speciálních svítidel a spínaèù odolných proti explozi výraznì sni¾uje riziko, ale v¾dy nejdùle¾itìj¹í je bezpeèné skladování alkoholu, hoølavých a výbu¹ných látek.