Modni poehlidka oadku

V sobotu se konala výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala velké mno¾ství divákù, kteøí chtìli vidìt, co návrháøi dokonèili pro nadcházející sezónu. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Pøehlídka byla zpracována v nejmlad¹ím elementu a v¹e skonèilo bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Uprostøed jsme mohli obdivovat modely pøedstavující nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. Jejich umìní je zalo¾eno na zcela otevøených a dobrých látkách s opravdovými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi nakreslili nejvzdálenìj¹í, barevné maxi suknì v mno¾ství vytvoøeném háèkováním. Respektovali je také krajky, romantické ¹aty a halenky s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pro letní obleèení navrhovali návrháøi pro dívky, mimo jiné, pletené èepice s celými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a zajímavými kvìtinami.Po pøehlídce probìhla aukce krásné svatební tvorby, která byla vyrobena právì pro tento boj. ©aty byly dány osobì, která musela vzít anonymitu. Navíc bylo vydra¾eno nìkolik obleèení z nejmodernìj¹í sbírky. Pøíjmy ze vzdáleného prodeje budou definovány pro blízký sirotèinec. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzná u¾iteèná a praktická opatøení. Její zamìstnavatel opakovanì stì¾oval na na¹e materiály v aukci, a jakmile pøedmìtem aukce byla i náv¹tìva dané továrny.Zástupce spoleènosti nám øekl, ¾e nejmodernìj¹í kolekce dorazí do skladù hned na zaèátku kvìtna. Kromì toho oznámil, ¾e spoleènost má poèítaèové obchodní otevøení, ve kterém by byly sbírky jiné ne¾ ve stacionárních systémech.Polská odìvní znaèka patøí mezi nejvýznamnìj¹í výrobce odìvù v regionu. Tam jsou nìkteré továrny v ¹irokém svìtì. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, v první øadì z mnoha nejzajímavìj¹ích krejèích, krajèíøù a návrháøù. Toto jméno je napsáno ve sbírkách za pomoci populárních polských návrháøù. Tyto sbírky jsou samozøejmì velmi populární, ¾e i pøed nákupem se ti, kteøí jsou pøipraveni v dopoledních hodinách, mohou pøizpùsobit v dlouhých frontách. Tyto sbírky jdou tentý¾ den.Výrobky souèasných firem z mnoha let se tì¹í velkému uznání mezi zákazníky, navíc v koutì, kdy i v zahranièí. Kdy¾ o ní pí¹e, nepøichází o mnoho spokojenosti, kterou obdr¾ela, a o tom, které písnì jsou nejlep¹í kvality.

Zobrazit obchod: Jednorázové obleèení Poznañ