Konin

PC Market Insoft je obzvlá¹tì zranitelný program jak pro mlad¹í podniky, tak i pro supermarkety - a dlu¾íme v¹e modulární struktuøe. Hlavní modul je v kapse i zaèínajícího podnikatele. Jak spoleènost roste, mù¾ete ji prezentovat dal¹ími prvky. PC Market je program s rovnými funkcemi, díky nìmu¾ ho pol¹tí klienti netrpìlivì vybírají. Nejnovìj¹í volbou Pc Market 7 je software urèený pro dospìlé maloobchodní øetìzce.

Co získáte pomocí PC Market?Kdykoliv budete vìdìt, kolik vydìlává vá¹ obchod. Program se pak poèítá. Zkontrolujte, jaké cíle va¹i spotøebitelé nakupují nejvíce, nebo které nekupují vùbec. Program vám øekne, který poskytovatel vám nabízí nejjednodu¹¹í ceny. Budete v¹ak informováni o fakturaci: kdo a kolik penìz zaplatíte. Program bude kdykoliv urèovat, kolik penìz poèítáte v zásuvce na peníze. Pøi zadávání dodacích dokladù mù¾ete u¹etøit spoustu èasu. Jediné, co musíte udìlat, je & nbsp; vá¹ poskytovatel vám je po¹le pøes internet. Budete dìlat inventáø rychleji, zejména pokud si vezmete poznámky sbìratelù informací. ©títky mù¾ete tisknout na policích sami a rychle. Mù¾ete také navrhnout oznaèení zbo¾í pro svùj obchod. Bìhem dodávky je program vytiskne pro jiné produkty. Díky kompatibilitì s tiskárnami s èárovým kódem je tisk nìkolika stovek ¹títkù pro produkty jen nìkolik vteøin.

Tucet jednotek pracuje na úzkém softwarovém trhu pro maloobchodní prodejny. Mezi nejoblíbenìj¹í projekty patøí: PC-Market, Merkury a Store 2000. Nejlep¹í je program PC-Market.

Je postaven tak, aby provozoval obchod, supermarket, velkoobchod nebo øetìzec obchodù. To je u¾ obsazené pøes tøi tisíce komerèních zaøízení. Jednoznaèné a srozumitelné pou¾ití umo¾òuje podvìdomé zacházení s produktovou øadou a seznamem spotøebitelù. Zvlá¹tì pozoruhodný je bohatì vybavený modul pro analýzu a reporting.

Výbìr tohoto projektu urèilo nìkolik faktorù. Pøedev¹ím je to èisté, podporuje mnoho typù obchodních a skladových dokumentù a pracuje bezchybnì s nìkterými dostupnými fiskálními zaøízeními na trhu, stejnì jako se v¹emi typy zaøízení, která jsou dùle¾itá pro vyhledávání v komerèních továrnách: ¹títkové váhy, sbìraèe dat nebo tiskárny.