Kolposkopie a dal i

Výkon prùmyslových podnikù a skladù mù¾e pøedstavovat riziko výbuchu. Taková nebezpeèí vznikají tehdy, jsou-li ve vnitøních prostorách vybrány kapaliny nebo pevné látky, které vytváøejí výbu¹né plyny nebo které obsahují výbu¹ný potenciál, pokud jsou nesprávnì smíchány.

Výbu¹ná atmosféra se obvykle vyskytuje, kdy¾ je místnost pøíli¹ horká nebo je-li tzv. Elektrický oblouk. Nìkdy se objeví nebezpeèí výbuchu, jako by se v místnosti dostala jiskra.

Zvlá¹tní továrny a obchody prùmyslu jsou obvykle dobøe chránìné proti výbuchu, ale nìkdy chybí pomy¶lunku prostøedí, jako dùkaz u èerpacích stanic, ve kterých je riziko výbu¹nin èasto zpùsobují lidé, kteøí jsou tam - netrénovaný, pøíle¾itostná, klesá cigarety v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.Zvlá¹tní ochrana proti výbuchu by mìla být roz¹íøena nejen na èerpací stanice, ale také na leti¹tích, v èistírnách odpadních vod a v oborech, kde se nacházejí obiloviny. V lodìnicích existuje také nebezpeèí výbuchu, co¾ ne v¹ichni známe.

Vysoce zmínìné místa jsou obklopena zákonem, který vy¾aduje roz¹íøení speciální ochrany proti výbuchu. Aby mohli ¾adatelé pracovat legálnì, musí mít i vlastníky certifikátù ES, a to i mnoho nových.

Vìt¹ina pøedpisù týkajících se ochrany proti výbuchu je provádìna Evropskou unií, co¾ znamená, ¾e souèasné pøedpisy jsou pøirozenì provádìny podle vlastního zákona od okam¾iku, kdy jdeme do Spoleèenství.Ka¾dý majitel závodu, který je vystaven riziku výbuchu, by mìl pøesnì prokázat specificitu místa ve zprávì a ukázat mo¾né scénáøe situací, ve kterých mù¾e dojít k výbuchu.