Integrovany it system unisoft

Mnohé z na¹ich spoleèností se specializují na prodej a provoz IT systémù pro správu stravovacích a hotelových a restauraèních míst. Ve vztahu k typu provádìného podnikání existují øe¹ení pro malý byt, stejnì jako pro vìt¹í øetìzec restaurací. Výstupy se budou ve vztahu hádat, nebo budeme provádìt s & nbsp; kavárna, pizzerie, hotelová restaurace, a to s rychlým servisem. Systémy pro gastronomii jsou stále populárnìj¹í. Ménì a ménì èasto mù¾eme pøijít s cateringovým prvkem, který není ¾ádný software podpory prodeje.

POS systém patøí mezi nejmodernìj¹í aplikace pro správu stravovacích míst. V neobvyklých polských mìstech je sí» povìøených zástupcù. Kromì toho nabízejí servis a servis pro obì polské jednotky i ty, které mají v rámci své struktury nebo fran¹ízy mnoho stravovacích míst v celé na¹í oblasti.

Zde je pøíklad modelu IT infrastruktury pro stravovací jednotku:

Chocolate slimChocolate slim Nejlepší čokoládový nápoj pro hubnutí

Je navr¾en tak, aby komponenty umo¾òovaly u¾ivateli maximální u¾itek. Jejich integrace a umìní na podobných databázích zvy¹ují efektivitu, zlep¹ují kvalitu slu¾eb zákazníkùm, snaz¹í reporting a úèetnictví jednotky, bez ohledu na to, zda se jedná o restauraci nebo øetìzec restaurací.

Na posledním fragmentu zámìrnì nedáme jméno, na kterém programu budeme návrh zakládat adresovaný danému pøíjemci. Pøedpokládejme, ¾e øe¹ení je zalo¾eno na kombinovaném systému, který zajistí obsluhu èí¹níka i baru i ve¹kerého managementu skladu. V závislosti na práci mù¾e program pracovat s dotykovým terminálem a navíc s èteèkou magnetických karet, èí¹níkovým voucherem, ¹upinami, voucherem a fakturaèní tiskárnou, fiskální tiskárnou, ¹uplíkem, nápojovým automatem apod. V¹echny práce v operaèním systému MS Windows, v lokální síti na nìkterých místech pomocí standardního PC vybavení.