Franti kan cestuje

Být obèanem svìta povinností. Rozvíjíme ve svìtì, ve kterém øídit i ty nejklidnìj¹í z nás kouty svìta u¾ nejsou jen nerealistické dìtské sny. Abychom se dostali k úplnì jiné pravdì, nemusíme jít do práce, staèí se dostat do letadla a po nìkolika hodinách strávených na obloze se zastavíme znovu na zemi, abychom se dozvìdìli o kultuøe, která se dìlí o 180 stupòù. Stejnì tak je znalost jiných jazykù a jejich znalost i v komunikativním stavu.

Podle dùle¾itých údajù na celém svìtì pùsobí 201 zemí. Mnoho z nich, kromì samostatného pøípadu a systémù, stále má ná¹ individuální, jedineèný oficiální jazyk, nìkdy daleko od jednoho. Regionální dialekty, jako napøíklad kashubský nebo slezský dialekt, se také rozvíjely ve své oblasti. Bohu¾el více lidí na svìtì nepøicházelo s nadprùmìrnou, dokonce vynikající pamìtí, která mu dala dobrý klid více ne¾ sto jazykù. Vyjdeme-li k danému tématu a logicky analyzovat me najulubieñsze své okolí, snadno vidìt, ¾e mezi na¹imi pøáteli bude tì¾ké najít èlovìka, který vede velmi plynulý ne¾ tøi cizí jazyky.Zpøístupnìní nìkterých profesí je striktnì závislá na neustálém pøístupu ¾en z jiných èástí svìta. Pokud nebudeme schopni strávit extra hiperpoligloty jak nemluví perfektnì anglicky, nìmecky, francouzsky, ¹panìlsky, norské a italské, s radu budeme tlumoèníka. ®e zamìstnanec, který nás mù¾e vést v jednáních s ostatními obchodními partnery, ale do dne¹ního dne pøekládat mluvené slovo obìma stranami. Takový pøístup je narozen být dobrým legitimní, na konci, máme-li poslední mít pozitivní zku¹enosti a jít ven profesionálnì, neberou pøekladatele v podobì smartphone aplikace, a to samé se zjevnì nebude vy¾adovat volající zaznamenání ve¹ jejich pozornost, tak¾e nemohou Pøeká¾ky, aby vidìla její znaèení ve slovníku, který pøinesla pod pa¾í. Interpret nejen zlep¹it prùbìh obchodù, ale také to v oèích zákazníka se objeví více jako velká dùvìra.