Evropske odborne kurzy

Nákup softwaru pro spoleènost se èasto skládá z velkých nákladù. Jediným zpùsobem, jak u¹etøit peníze, je tedy hledat levnìj¹í nebo dokonce volné náhra¾ky. Volné projekty èasto nemají stejnou funkcionalitu, pokud jsou placeny. Rozdíl mezi nimi se nejèastìji týká podpory problémù, které se mohou vyskytnout ji¾ bìhem jeho pou¾ívání.

Placené verze se vyznaèují rychlým a komplexním øe¹ením problémù u¾ivatelù. V pøípadì bezplatných verzí budeme zpravidla zlodìji k bezplatnému vyøizování problémù nebo budou vyhledávat vzdálené fórum, které sdru¾uje u¾ivatele daného softwaru. Problém s vydáním dodateèného softwarového poplatku je extrémnì komplikovaný, pokud neexistujeme nebo neexistuje vhodná individuální cena. Mno¾ství mo¾ností, které program pravdìpodobnì nejedná, se ve va¹í spoleènosti pou¾ívají, co¾ bude platit za produkt, který nebudete hodnì vyu¾ívat. V tomto pøípadì je prospì¹ný pøístup pou¾ít tøídu demo. Enova demo program je jedineèným pøíkladem takového softwaru. Typ nemusí kupovat pro prodej, nicménì se skládá z nìkterých omezení, která nepøedstavuje celou verzi. Napøíklad dokumenty, které budou vyti¹tìny pomocí programu envo, budou hlavièky, která bude obsahovat informace o pou¾ité verzi programu. Demonstraèní verze navíc umo¾òuje pøidat do databáze malý poèet polo¾ek. Koneckoncù, úspì¹nì, kdy¾ se podnikatel rozhodne vstoupit do velké volby, bude moci importovat ji¾ vytvoøenou databázi bez problémù. Toto øe¹ení je zvlá¹tì výhodné pro malé a støední firmy, které nechtìjí vynakládat vysoké výdaje na software, o které nemohou ¾ít. Demonstraèní verze také umo¾òuje bezplatný kontakt s technickou slu¾bou výrobce softwaru.