Efekty modelovani vlasu

Moje neteø oceòuje hraní s vlasy, mù¾ete ji za nìkolik dní pohladit a udìlat si je. Samozøejmì je pohlceno, ¾e aby v¹e vypadalo dokonale, je mo¾né vytvoøit jeden cop asi desetkrát, v¾dy se na nì oblékat vlasové doplòky nebo upevòovat vlasové spony. Nejradìji si u¾ívá ¹kolních brýlí a vaøí jim. Její nedávné vytvoøení královny Scabies bylo také originální a vy¾adovalo perfektní úèes a ¹aty. Moje matka zapletila své malé copánky s luky umístìnými v nich. Po chvíli tento ú¾asný jedenáctiletý øekl ne, ne, ne jednou. Radìji poèkám v interiéru ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut pøetaktování a jejich cílení. Vypadala krásnì jako dùle¾itá královna. Ale jak to pøichází s aristokraty, rychle zmìnila názor. Bez starostí o poslední to bylo asi dvì hodiny od zaèátku tvarování. Neèekanì ... naprosto zmìnil nápad a ve svém projevu to znìlo víceménì jako "nieeee, nelíbí se mi to, nepamatuji si vùbec nic o královnì, nanejvý¹ o její práci". Po¾adovala nový úèes, vlasy zastrèené na boku plné koky. Pro svatbu, samozøejmì, jak ona vytvoøila vý¹e, u¾ máme dovednost ohýbání vlasù, které zároveò ¹lo výjimeènì rychle. Její matka na jedné stranì byla pøí¹tí a dvacetkrát v¹ichni.

http://cz.healthymode.eu/herbasnorex-ucinnym-chranicem/

Nejlep¹í úèesy pro holky