Deprese 20 let

Denta Seal

Obvykle se domníváme, ¾e deprese má pøímé úèinky pouze na psychiku pacienta. To vùbec není pravidlo! Èasto je oblast vlivu onemocnìní na fyziologickou fázi zla stejnì dùle¾itá, pokud jde o jeho mysl. Somatická onemocnìní jsou druh fyzické nemoci, která je ovlivnìna psychologickými faktory. Není to opak v úspìchu deprese. Za prvé, deprese rozhodnì existuje jako rozhodující faktor ve stavu mnoha somatických onemocnìní, jako je cukrovka nebo kardiovaskulární onemocnìní. To je stejný pøíklad, kdy se u pacienta objevují první pøíznaky deprese a pak se tvoøí, co¾ pøispívá k tvorbì vý¹e uvedených onemocnìní. Èasto si pamatujte, kde se objevují pøíznaky deprese po diagnostice somatických onemocnìní. V tomto okam¾iku deprese úèinnì zhor¹uje fyziologické onemocnìní, brání tomu, aby byla dobøe léèena, a tak roz¹íøila své projevy a velké úèinky.

Vìt¹ina pøíznakù deprese mù¾e existovat, nicménì pova¾ována za opravdu somatické pøíznaky. Hlavnì, ¾e se jim zdá, ale pøíznaky, jako je ztráta u¾ívání majetku, ztráta zájmu, rané tvorby a neklidný, relaxaèní regeneraèní spánek, nechutenství a urèité sní¾ení tìlesné hmotnosti. Mìl by pøemý¹let o tom, ¾e somatické pøíznaky nejsou v¾dy pøíznakem nebo dùsledkem deprese. Nìkdy, pøi fyzické nemoci, si u nemocného èlovìka myslí, ¾e on nebo ona vyvine znatelnou depresi. Dùvody, proè tento formuláø mù¾e vzniknout, jsou rùzné. Pro jistotu, ¾e obsahuje my¹lenku, ¾e jsou v poøádku a zhor¹ení vidìli pøesvìdèení, ¾e cesta nebude úplné vyléèení onemocnìní (zejména v úspìch nevyléèitelných chorob a ¹iroký. Skvìlý nápad na aktuální vìrohodnost a mo¾nost, v ní¾ je pacient pou¾íván rodinou, a podmínky, za kterých si ho musí èlovìk dovolit. Nìkdy neexistuje ¹ance na úplnou léèbu nemoci, kterou jsme trpìli. Nicménì díky novému léku existuje obvykle vyhlídka na její vadu nebo latenci pøíznakù. Nicménì deprese, která mù¾e ¾ít s produktem onemocnìní, jen zhor¹í zdravotní stav pacienta i v síle úspìchu bude do jisté míry zcela eliminovat i ty nejmen¹í ¹ance na vyléèení. Proto je dùle¾ité zkoumat zdraví pacienta nejen fyzicky, ale i psychologicky.